ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Πανεπιστήμιο Columbia- Κέντρο Περιβαλλοντικής Μηχανικής (Earth Engineering Center)
http
://www.seas.columbia.edu/earth/wtert/partner.html

International Solid Waste Association (Διεθνής Οργανισμός Στερεών Αποβλήτων)
http://www.iswa.org/

Confederation of European Waste-to-Energy Plants
(Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Μονάδων Διαχείρισης Αποβλήτων)
http://www.cewep.eu/