ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΕΡΓΑ

Στον επόμενο συνδέσμο μπορείτε να βρείτε κείμενα (δημοσιεύσεις, διδακτορικά κλπ) σχετικά με το περιβάλλον και τη διαχείριση των απορριμμάτων:

http://www.seas.columbia.edu/earth/publications.html

Ακολουθούν δημοσιεύσεις του έτους 2017, όπως αναφέρονται στην ‘Εκθεση Πεπραγμένων του WTERT Greece.

Investigation of Environmental Services Valuation

Evaluation of Future Sustainable Electricity Generation Alternatives The case of a Greek Island

A techno economic assessment of waste management scenarios

A Municipal SWM Assessment Guide for WM Plans & Reporting