ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Ως ανακύκλωση μπορεί να ορισθεί η διαδικασία της συστηματικής συλλογής, διαλογής και επαναφοράς υλικών από τα απορρίμματα στον κοινωνικό και οικονομικό κύκλο. Η ανακύκλωση εξοικονομεί πρώτες ύλες και ενέργεια, ενώ παράλληλα μειώνει τη ρύπανση του αέρα και του νερού. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί σύγχρονη απαίτηση και αναπόσπαστο συστατικό της διαχείρισης των απορριμμάτων. Τα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν είναι κυρίως χαρτί, πλαστικό, γυαλί, σιδηρούχα μέταλλα και αλουμίνιο. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για να πετύχει η ανακύκλωση είναι να εφαρμόζεται στην πηγή. Με τον όρο ανακύκλωση στην πηγή εννοούμε την διαδικασία κατά την οποία τα απορρίμματα διαχωρίζονται σε ρεύματα ανακυκλώσιμων και μη υλικών, πριν την διάθεσή τους (πριν τη συλλογή τους).


Για περισσότερες πληροφορίες

http://www.seas.columbia.edu/earth/RRC/
Recycling Research and Technology Council a unit of Earth Engineering Center at Columbia University

http://www.herrco.gr/
Ελληνικη΄Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

http://www.eedsa.gr/
Ελληνικη΄Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

http://www.eoan.gr/
Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωοης

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=239
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας