ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Prof. Nick Themelis,
Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Columbia, Earth Engineering Center,
Ιδρυτής WTERT Council

Christopher Cheeseman,
Καθηγητής Imperial College

Nick Voulvoulis,
Καθηγητής Imperial College,
διευθυντής του Κέντρου Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Center for Environmental Policy)

A.C. (Thanos) Bourtsalas,
Adjunct Ass. Prof. Earth&Environmental Engineering, Columbia University, Manager Earth Engineering Centre/ WTERT-USA

Costas Velis,
Λέκτορας University of Leeds