ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο:     210-7721359
Fax:     210-7723571
e-mail:    arvis@mail.ntua.gr, info@wtert.gr

Διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα
Κτίριο Ε, Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών

Υπ΄ όψη Καθ. Κ. Αραβώση