ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλέφωνο:     210-7723106
e-mail:    mloiz@chemeng.ntua.gr, info@wtert.gr

Διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Χημικών Μηχανικών
Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
15780 Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα
Υπ΄ όψη Καθ. Μαρίας Λοϊζίδου