ΣΚΟΠΟΣ

Είναι το Ελληνικό παράρτημα του Διεθνούς Δικτύου Ενεργειακής Αξιοποίησης του Πανεπιστημίου Columbia – Earth Engineering Center – (Κέντρο Περιβαλλοντικής Μηχανικής). Ιδρύθηκε το 2008 από το Πανεπιστήμιο Columbia και τον πρόεδρο του δικτύου Καθηγητή Nick Themelis σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) και άλλα πανεπιστήμια και οργανισμούς, όπως η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Μονάδων Ενεργειακής Διαχείρισης Αποβλήτων (Confederation of European Waste-to-Energy Plant-CEWEP).

Είναι Ανεξάρτητος, Μη κερδοσκοπικός, Επιστημονικός, Οργανισμός, με ειδίκευση στη ενεργειακή αξιοποίηση στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων, κεντρική ιδέα του οποίου είναι μία στενή συνεργασία ακαδημαϊκών, ερευνητικών, δημοσίων, και ιδιωτικών φορέων πράγμα που θα οδηγήσει την Ελλάδα στην ανάπτυξη της ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ, με το ρόλο της και ως συντονιστής του Διεθνούς Δικτύου WTE του πανεπιστημίου Columbia για την ΝΑ Ευρώπη, έχει σαν αποστολή να συμβάλει στην ανάπτυξη της ολοκληρωμένης αειφόρου διαχείρισης αποβλήτων στην Ελλάδα και σε γειτονικές χώρες. Περιλαμβάνει την προσέγγιση όλου του κύκλου ζωής της διαχείρισης αποβλήτων, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας για τη μεγιστοποίηση ανάκτησης υλικών και ενέργειας από τα απόβλητα. Η βελτιστοποίηση γίνεται όσων αφορά τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τις τεχνολογίες διαχείρισης.
Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων, αναγνωρίζεται η ανακύκλωση, η κομποστοποίηση, η θερμική επεξεργασία, η αναερόβια χώνεψη βιομάζας με εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου, η παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικά καύσιμα (RDF, SRF), το βιοαέριο από ΧΥΤΑ και λοιπά.